Головна

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 672 с.

ВІД АВТОРА.....3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ.....6
Тема 1. Аудит: мета та місце в системі контролю.....7
1.1. Поняття аудиту, мета, завдання, функції.....7
1.2. Аудит як розділ науки про господарський контроль та навчальна дисципліна.....16
Тема 2. Сутність та класифікація аудиту.....27
2.1 Основні елементи, що визначають сутність аудиту: предмет, об'єкти, суб'єкти.....27
2.2. Класифікація аудиту.....36
2.3. Ринок аудиторських послуг.....42
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АУДИТУ.....55
Тема 3. Організаційні основи та принципи здійснення аудиторської діяльності.....56
3.1. Аудитор, його статус та сертифікація.....56
3.2. Організація аудиторської діяльності.....66
3.3. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю.....69
3.4. Основні принципи аудиту.....76
3.5. Професійна культура аудитора.....85
Тема 4. управління аудиторською діяльністю в Україні.....97
4.1. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні.....97
4.2. Аудиторська палата України.....98
4.3. Спілка аудиторів України.....102
Тема 5. Правове регулювання аудиторської діяльності.....108
5.1. Характеристика офіційних документів з аудиту.....108
5.2. Постулати та концепції аудиту.....111
5.3. Міжнародні стандарти (нормативи) аудиту.....114
5.4. Національні нормативи аудиту.....122
5.5. Внутрішньофірмові стандарти аудиту.....123
5.6. Договори на проведення аудиту та надання супутніх аудиту послуг.....126
Тема 6. Процес підготовки, організації та проведення аудиту.....135
6.1. Процес здійснення аудиту та його стадії.....135
6.2. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), критерії їх вибору та порядок погодження.....137
6.3. Відповідальність аудиторських фірм (аудиторів).....143
6.4. Організація і проведення аудиту.....150
6.3. Робочі документи аудитора: поняття, склад, вимоги до оформлення.....157
Тема 7. Аудит в умовах застосування комп'ютерних технологій.....161
7.1. Використання комп'ютерної техніки в аудиті.....161
7.2. Аудит на підприємствах з комп'ютеризованим бухгалтерським обліком.....168
Тема 8. Організація внутрішнього аудиту.....187
8.1. Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту.....187
8.2. Організаційні аспекти внутрішнього аудиту.....193
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....206
Тема 9. Способи і прийоми проведення аудиту.....207
9.1. Методика здійснення аудиту.....207
9.2. Аудиторський огляд документів.....219
9.3. Аудиторські прийоми контролю документів.....227
9.4. Господарські операції як об'єкт аудиту.....232
9.5. Спеціальні прийоми дослідження фактів дійсності.....241
9.6. Аналіз як спеціальний прийом аудиту при дослідженні документів і операцій.....246
9.7. Вибірковий спосіб дослідження документів та фактів в аудиті.....255
Тема 10. Інвентаризація в аудиті.....263
10.1. Поняття, завдання, об'єкти та суб'єкти інвентаризації.....263
10.2. Методика проведення інвентаризації активів та зобов'язань...266
10.3. Перевірка правильності визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації.....269
10.4. Матеріали інвентаризаційної діяльності господарюючого суб'єкта як об'єкт аудиторського дослідження.....273
Тема 11. узагальнення матеріалів дослідження та звітність аудиторів за результатами роботи.....277
11.1. Узагальнення результатів аудиту.....277
11.2. Оформлення результатів надання супутніх аудиту послуг.....293
11.3. Контроль якості аудиторських послуг.....294
11.4. Оцінка суттєвості при підготовці підсумкових документів.....298
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА АУДИТУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ.....303
Тема 12. Система внутрішнього контролю як об'єкт аудиту.....304
12.1. Внутрішньогосподарський контроль: поняття, завдання, суб'єкти та об'єкти.....304
12.2. Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в ході аудиту.....313
12.3. Методика вивчення стану внутрішнього аудиту.....318
Тема 13. Аудит стану організації та ведення обліку.....324
13.1. Мета і завдання аудиту стану організації та ведення обліку.....324
13.2. Предмет, об'єкти та джерела інформації аудиту стану організації та ведення обліку.....325
13.3. Способи вивчення етану організації та ведення обліку на підприємстві.....335
Тема 14. Методика дослідження стану звітності.....337
14.1. Мета і завдання аудиту звітності.....337
14.2. Предмет та об'єкти фінансової звітності.....340
14.3 Викривлення фінансової звітності.....342
14.4. Джерела інформації для проведення аудиту фінансової звітності та методика їх опрацювання.....347
14.5. Перевірка прогнозної фінансової інформації.....381
Тема 15. Аудит операцій з необоротними активами.....386
15.1. Мета і завдання аудиту операцій з необоротними активами.....386
15.2. Предмет та об'єкти аудиту операцій з необоротними активами.....387
15.3. Джерела інформації для аудиту операцій з необоротними активами.....388
15.4. Способи вивчення операцій з необоротними активами.....390
Тема 16. Аудит операцій із запасами.....421
16.1. Мета і завдання аудиту операцій із запасами.....421
16.2. Предмет та об'єкти аудиту операцій із запасами.....422
16.3. Джерела інформації для аудиту операцій із запасами.....423
16.4. Способи вивчення операцій із запасами.....426
Тема 17. Аудит операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків.....449
17.1. Мета і завдання аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків.....449
17.2 Предмет і об'єкти аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків.....450
17.3. Джерела інформації для аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків.....451
17.4. Способи вивчення операцій з грошовими коштами, іншими активами та стану розрахунків.....454
Тема 18. Аудит операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов'язань.....485
18.1. Мета і завдання аудиту операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов'язань.....485
18.2. Предмет та об'єкти аудиту операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов'язань.....486
18.3. Джерела інформації для аудиту операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов'язань.....486
18.4. Способи вивчення операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов'язань.....489
Тема 19. Аудит операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.....501
19.1. Мета і завдання аудиту з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.....501
19.5. Предмет та об'єкти аудиту з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.....503
19.3. Джерела інформації для аудиту операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.....503
19.4. Прийоми і способи вивчення операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.....505
Тема 20. Аудит операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.....530
20.1. Мета та завдання аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.....530
20.2. Предмет і об'єкти аудиту операцій з обліку доходів фінансових результатів діяльності.....531
20.3. Джерела інформації для аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.....531
20.4. Способи вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.....533
Тема 21. Аудит операцій з обліку витрат діяльності.....550
21.1. Мета та завдання аудиту операцій з обліку витрат діяльності.....550
21.2. Предмет та об'єкти аудиту операцій з обліку витрат діяльності.....551
21.3. Джерела інформації для аудиту операцій з обліку витрат діяльності.....551
21.4. Способи вивчення операцій з обліку витрат діяльності.....555
Тема 22. Аудит позабалансового обліку.....574
22.1. Мета і завдання аудиту позабалансового обліку.....574
22.2. Предмет та об'єкти аудиту позабалансового обліку.....574
22.3. Джерела інформації для аудиту позабалансового обліку.....575
22.4. Способи вивчення операцій позабалансового обліку.....577
Тема 23. Аудит операцій зовнішньоекономічної діяльності.....581
23.1. Мета та завдання аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності.....581
23.2. Предмет та об'єкти аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності.....582
23.3. Джерела інформації для аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності.....583
23.4. Способи вивчення операцій зовнішньоекономічної діяльності.....587
Тема 24 Особливості аудиту діяльності акціонерного товариства.....597
24.1. Мета і завдання аудиту діяльності акціонерних товариств.....597
24.2. Предмет і об'єкти аудиту в акціонерних товариствах.....597
24.3. Джерела інформації для проведення аудиту в акціонерних товариствах.....598
24.4. Способи вивчення діяльності акціонерного товариства.....598
Тема 25. Аудит діяльності суб'єктів малого бізнесу.....613
25.1. Поняття суб'єктів малого бізнесу.....613
25.2. Мета та завдання аудиту стану обліку діяльності суб'єктів малого бізнесу.....614
25.3. Предмет та об'єкти аудиту стану обліку діяльності малих підприємств та суб'єктів малого підприємництва.....615
25.4. Джерела інформації для аудиту стану обліку діяльності малих підприємств та суб'єктів малого підприємництва.....616
25.5. Способи вивчення стану обліку діяльності малих підприємств та суб'єктів малого підприємництва.....617
РОЗДІЛ 5. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АУДИТУ.....624
Тема 26. Розвиток світового аудиторського руху.....625
26.1. Виникнення і розвиток аудиторської діяльності. Аудит в світовій практиці.....625
26.2. Економічні передумови виникнення та розвиток вітчизняного аудиту.....640
ПІСЛЯМОВА.....667

Одержати книгу
"Бутинець Ф.Ф. Аудит"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Загальний аспект системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Система бухгалтерського обліку: загальні поняття побудови. Підсистеми обліку. Система бухгалтерського обліку; національний аспект. Організаційно-правові форми господарської діяльності, їх характеристика і вплив на методику та організацію обліку. Фактори впливу на побудову національних систем обліку та їх класифікація. Система регламентації обліку на національному рівні. Нормативне регулювання. Національні бухгалтерські стандарти. Концептуальні основи бухгалтерського обліку. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку. Характеристика організації бухгалтерського обліку...
Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, функціонально-правовий статус його діяльності. Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств. Підприємство та зовнішнє середовище його функціонування. Конкуренція в торгівлі: склад форми, особливості конкурентної боротьби. Державне регулювання діяльністю торговельних підприємств. Стратегія діяльності торговельного підприємства та її обґрунтування. Система стратегічних цілей діяльності торговельного підприємства та фактори, що її обумовлюють. Стратегія діяльності торговельного підприємства: її вміст та порядок розробки. Моніторинг та прогноз стану зовнішнього середовища торговельного підприємства...
Буднік М. М. та ін. Фінансовий ринок: Основи функціонування фінансового ринку. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці. Сутність фінансового ринку та його структура. Класифікація фінансових ринків. Функції фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку. Характеристика об'єктів фінансового ринку. Регулювання фінансового ринку. Необхідність державного регулювання фінансового ринку. Регулювання кредитного ринку. Державне регулювання фондового ринку України. Державна політика на валютному ринку. Фінансові посередники. Загальне поняття фінансового посередництва. Банківська система ринку фінансових послуг в Україні. Небанківські фінансові інститути. Оцінка ризику на фінансовому ринку. Поняття і класифікація фінансових ризиків. Методи оцінки ризику...
Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка: Економіка та вічна молодість. Передмова до макроекономіки. Основні поняття. Що таке аналітична економіка. Науковий підхід. Пастка в економічних дослідженнях. Закон обмеженості ресурсів. Застосування аналітичної економіки. Поняття для засвоєння. Основні проблеми організації економіки. Три проблеми організації економіки. Технологічні можливості суспільства. Межа виробничих можливостей. Обмін, гроші і капітал. Обмін, спеціалізація і поділ праці. Гроші - мастило обміну. Капітал. Поняття для засвоєння. Ринки і державне регулювання в сучасній економіці. Як ринки розв'язують основні економічні проблеми. Економічна роль держави. Три функції держави. Поняття для засвоєння...
Петренко С.Н. Контроллинг: Теоретические основы контроллинга. Сущность контроллинга, исторические аспекты его становления и развития в управлении экономикой. Контроллинг в системе управления предприятием. Оперативный контроллинг в управлении микроэкономикой. Классификация объектов контроллинга. Концепция ценообразования в управлении микроэкономикой. Организационное и информационное обеспечение контроллинга. Организационная структура предприятия, ориентированная на контроллинг. Информационное обеспечение контроллинга. Системы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. Управленческий учет в информационном обеспечении контроллинга. Оперативный контроллинг. Инструментарий контроллинга для управления предприятием...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com