Головна

ЕКОНОМІЧНА БІБЛІОТЕКА: НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

В економічній бібліотеці на сайті eclib.atwebpages.com викладена навчальна література з економічних дисциплін. Представлені книги з різноманітних галузей економіки: аудиту, банківської справи, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, економіки праці, фінансів підприємства, логістики, макроекономіки, менеджменту, маркетингу та багатьох інших. Колекція постійно обновлюється і поповнюється.

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці
Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки
Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

ПІДРУЧНИКИ З АУДИТУ

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 672 с.
Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. - 292 с.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 363 с.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 402 с.
Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 456 с.
Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. - К.: Кондор, 2009 р. - 378 с.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела"; Львів: "Новий Світ -2000", 2002. - 504 с.
Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.
Основи аудиту. С. І. Дерев'янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.
Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 416 с.
Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами. - К.: Знання, 2005. - 247 с.

ПІДРУЧНИКИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 324 с.
Івасів B.C. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 3-тє, змін, й доп. Тернопіль: Карт-бланш, К.:Кондор, 2008. - 528 с.
Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671 с.
Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 372 с
Кочетков В.М., Омельченко О.В. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 96 с.
Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлінського. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 251 с.
Любунь О.С. Система банківського менеджменту: Навчальний посібник. - К.: Кондор. - 2006. - 356 с.

ПІДРУЧНИКИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Білоусько B.C., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 4-те. B.C.Білоусько, М.І.Беленкова / За ред. В.С.Білоуська. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаева. - X., 2007. - 423 с.
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч. І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512 с.
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.ІІ: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512 с.
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладав спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480 с.
Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом'яка. - 3-ге вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2004. - 912 с
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута". 2004. - 448 с.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.
Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 608 с.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. - 670 с.
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2003. - 215 с.
Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2008. - 556 с.
Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005 р. - 503 с.
Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. У 2 кн. / Т.О. Плісак, С.А. Гагаріна, Л.Б.Недеря, Л.О. Нетребчук. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 515 с.
Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.
С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Економіка підприємства: Навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 335 с.
Економіка підприємства: Навч. посіб. / Н. М. Бондар, В. Є. Воротін, О. А. Гаєвський та ін.; За заг. ред. А. В. Калини. - К.: МАУП, 2006. - 352 с.
Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний, С. М. Клименко та ін. - К: КНЕУ, 2000. - 248 с.
Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 280 с.
Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.
Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. - Тернопіль: Астон, 2005. - 288 с.
Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 220 с.
Турило A.M., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 120 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Калина А. В. Державне регулювання зайнятості: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 144 с.
Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.
Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - Київ: ЦУП, 2002. - 656 с.
Чемерис А. Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2003. - 120 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник-Київ: ЦУЛ, 2003. - 288 с.
Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 528 с.
Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 240 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІНВЕСТУВАННЯ

Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Іваннікова Н.А., Слабко Я.Я., Лисенко Ю.В. Основи ціноутворення: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006 р. - 252 с.
Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 184 с.
Реверчук С. К., Реверчук Н. Й., Скоморович І. Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. - К.: Атіка, 2001. - 264 с.
Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. - 3-тє вид., допов. - К.: МАУП, 2004. - 480 с.
Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 272 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ

Гринчуцький В., Родіонова Л. Економічна історія зарубіжних країн. Курс лекцій. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. - 288 с.
Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: 3-тє вид. випр. та доп. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с.
Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 220 с.
Скоморович І. Г., Реверчук С. К., Малик Я. Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. - К.: Атіка, 2004. - 340 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЛОГІСТИКИ

Глогусь О. Логістика: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Інститут змісту і методів навчання; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 166 с.
Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. - К., Кондор, 2006 р. - 338 с.
Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 448 с.
Окландер М.А. Логістика: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 346 с.

ПІДРУЧНИКИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2002. - 614 с.
Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз: Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2000. - 208 с.
Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995. - 544 с.
Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 320 с.

ПІДРУЧНИКИ З МАРКЕТИНГУ

Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 360 с.
Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.
Гринев В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2004. - 160 с.
Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 304 с.
Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / Під ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Сороки. - К.: НМЦВ0 МОіН України, НВФ "Студцентр", 2002. - 608 с.
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2004. - 152 с.
Корж М. В. Маркетинг: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 344 с.
Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 2-е вид. доп. - К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. - 400 с.
Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с.
Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 184 с.
Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П. С Редько. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. - 422 с.
Маркетинг: принципи і функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2002. - 320 с.
Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2003 - 120 с.
Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2002. - 240 с.
Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2000. - 120 с.
Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с.
Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 373 с.
Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 256 с.
Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных текстов: Учеб. пособие для фак. журналистики вузов. - М.: Высш. школа, 1981. - 125 с.
Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие / Харьк. гос. академия технол. и орг. питания. - Харьков, 1995. - 229 с.
Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 336 с.
Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 264 с.
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 192 с.
Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 132 с.
Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. - К.: КОНДОР, 2006. - 398 с.
Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 180 с.
Шканова О. М. Маркетинг послуг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 304 с.
Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003 - 160 с.

ПІДРУЧНИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці (праксеологічний аспект): Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2006. - 366 с.
Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 420 с
Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 285 с.
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією ВО. Василенко. - Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. - 440 с.
Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 502 с
Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - К.: "КОНДОР" - 2004. - 598 с.
Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1998. - 80 с. - Бібліогр.: с. 77. - Рос.
Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцупа, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. - К.: Знан-ня-Прес, 2002. - 317 с.
Завадський Й.С. Менеджмент: Management. - У 3 т. - Т. 1. - 3-вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту. - 2001. - 542 с.
Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 2. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 640 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. За ред. д.е.н., проф. І.I. Дахна. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.
Інноваційний менеджмент
Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.
Козловский В. А., Маркина Т. В., Макаров В. М. Производственный и операционный менеджмент. СПб: «Специальная Литература», 1998. - 366 с.
Корпоративна культура: Навчальний посібник / За ред. Г.Л. Хаєта. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 403 с.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: "Академвидав", 2003, - 416 с.
Кутырев Б. П. Стратегия социального развития коллектива: Теория и практика социального управления на предприятии. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ниег 1990. - 166 с.
Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 296 с.
Менеджмент в охороні здоров'я: Структура та поведінка організацій охорони здоров'я / За ред. С. Шоргела та А. Калюжного; Пер. з англ. Л. Тараруха. - К.: Основи, 1998. - 560 с.
Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник / Білозубенко B.C., Озаріна О.В., Семенов А.А.; за редакцією професора О.Б. Чернеги. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с.
Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: "Експрес-Поліграф", 2002. - 560 с.
Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 462 с.
Петренко С.Н. Контроллинг / Учебное пособие. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 328 с.
Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 486 с.
пушкар М.С., Пушкар P.M. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 370 с.
Родченко В.В., Новак В.О. Р 616 Менеджмент: Навчальний посібник: - К.: НАУ, 2001. - 400 с.
Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009 - 568 с
Фельзер А. Б., Доброневський О. В. Техніка роботи керівника: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993. - 383 с.
Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.
Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.
Цільове управління підприємством
Чапка М. Психологічні засади підготовки менеджера: (Професіогр. дослідж.): Монографія - К.: МАУП, 2005. - 188 с.
Швець Н. Г. Раціоналізація трудової діяльності: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 96 с.
Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 136 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 305 с.
Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В.Ковалевського, К.І. Ржепішевського. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 352 с.
Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ [Текст]: монографія /А.А. Мазаракі, В.В. Юхименко, О.П. Гребельник, Т.М. Мельник [та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 309 с.
Колодко, Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн. - К.: Основні цінності, 2002. - 248 с.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. Підручник - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.
Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.
Торгова Л.B., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2006. - 512 с.
Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / За ред. Ф. М. Рудича. - К.: МАУП, 2002. - 488 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 416 с.
Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти. У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К: Основи, 1998. - 518 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 277 с.
Захарчин Г. М. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність: навч. посіб. / Г. М. Захарчин, О. В. Юринець. - К. : Знання, 2011. - 254 с.
Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 160 с.
Основи бізнесу: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "'Рута", 2004. - 364 с.
Підприємництво / За ред. В.Л. Подсолонко, Т.Л. Миронова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 616 с.
Підприємство (фірма) в ринковій економіці: політико-економічні проблеми: Навчальний посібник / За ред. В. Гребенюка. - Луцьк, 1997.
Сизоненко В. О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікар, 1999. - 438 с.
Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу. Навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 896 с
Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 376 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 5-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2006. - 615 с.
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997. - 408 с.
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997. - 280 с.
Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 656 с.
Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 687 с.
Основи економічних теорій / Під редакцією Предборського В.А. - К.: Фенікс, - 2001. - 488 с .
Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. - К.: Академія, 1998. - 464 с.
Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю. В. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 632 с.
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. Мікроекономіка: Навч. посіб. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К.: Вища шк., 2004. - 262 с.
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: Навч. посіб. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К.: Вища шк., 2004. - 207 с.
Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків: Гриф, 2002. - 580 с.

ПІДРУЧНИКИ З РЕВІЗІЇ

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан H.I., Александров В.Т., Назарчук O.I. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - Київ: НВП «АВТ», 2004. - 424 с.
Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 424 с.
Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Мельника. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 311 с.
Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. Станом на 15.03.2001 р. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), "Інтелект-Захід", 2001. - 200 с.
Романів Є.М., Хом'як Р.Л. та ін. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2002. - 320 с.
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - 4-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 253 с.

ПІДРУЧНИКИ З СТРАХУВАННЯ

Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 412 с.
Бігдаш В. Д. Страхування: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 444 с.
Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2004. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІНАНСІВ

Буднік М. М., Мартюшева Л. С, Сабліна Н. В. Фінансовий ринок: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 334 с.
Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС. - 2002. - 608 с.
Венгер В. В. Фінанси: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Венгер. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 432 с.
Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К: Кондор, 2004. - 384 с.
Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси. Навч. посібник. - Львів: "Новий Світ - 2000", 2005. - 568 с.
Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 487 с.
Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 431 с.
Леоненко П.М., Юхименко П.І, Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник / За загальною ред. О.Д. Василика. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.
Мочаліна З.М., Склярук Н.І., Федоренко І.А. ФІНАНСИ: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 392 с.
Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. - К.: Кондор, 2003. - 282 с.
Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні - К.: ІВЦ Держкомстату України. - 2001. - 305 с.
Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр Навчальної Літератури, 2003. - 312 с.
Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 312 с.
Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 384 с.
Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.
Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова; за ред. В. М. Фецосова. - К.: Либідь, 1993. - 247 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 312 с
Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2006.- 436 с.
Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Кондор - 2003. - 364 с.
Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 456 с.
Філіна Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. 2-ге вид., перероб. та допов. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 320 с.
Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com